VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vị quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây