Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế

Xem nội dung chi tiết tại đây