VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực Dược phẩm, mỹ phẩm

Xem nội dung chi tiết tại đây