Văn bản hành chính/ Văn bản Quy phạm pháp luật Văn bản hành chính/ Văn bản Quy phạm pháp luật
Luật số 26/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Căn cước

Xem nội dung chi tiết tại đây