Văn bản hành chính/ Văn bản Quy phạm pháp luật Văn bản hành chính/ Văn bản Quy phạm pháp luật
Quyết định số 1097/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

Xem nội dung chi tiết tại đây