Quyết định Quyết định
Quyết định số 105/QĐ-BTP ngày 25/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây