Thông tin thuốc - mỹ phẩm Thông tin thuốc - mỹ phẩm
Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm.

Đình chỉ mỹ phẩm Công ty usapha

Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng- Cty Đại việt hương công bố

Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Doanh nghiệp tư nhân sản xuất hóa mỹ phẩm Gamma công bố 

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-SYT Tiền Giang-t6

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng-cty Hoa Việt-t5

đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm-cty Linh Ngoc-t5

thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của CTy Sang-t6

Thu hồi mỹ phẩm vi phạm-t6

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-SYT Bến Tre-t6

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm cty Mỹ Hảo- t6

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Glyderm-Cty Sang-t6

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-SYT Hậu Giang-t6

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-t6

đình chỉ lưu hành Thuốc bột đông khô pha tiêm Vintrypsine-t6

Thu hồi sản phẩm Khang Mỹ Đơn - T7

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm-cty CN-t6

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-cty DKSH-t7

Thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-SYT Thái Bình- T7

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-SYT Nam Định-T7

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-Cty Nguyên Anh-SYT Nghệ An

Thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-Cty Santek-SYT Thai Bình-lần 2-T7

đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm -cty Hảo sâm-t7

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-cty Hoàng Liên- SYT Nam Định-T7

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm- Cty Reliv Healthcare - T8

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-Công ty  Procter & Gamble Việt Nam - T8

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-cty Dược Hải Minh-SYT Nam Định-t8

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng -DD ve sinh Lady Wash-t8

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-cty Hảo Sâm- SYT Hưng Yên-t8

Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-Công ty TNHH Rohto-Mentholatum -t9

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩmđình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng-công ty Nàng Lá, Đại Lợi-t9

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm- Cty Nguon Au-t9

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng-Sữa rửa mặt LenKa-t9

Thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-SYT Thái Bình-t9

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-CTy Santek- SYT Thái Bình-t9

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-cty Santeko- SYT Thái Binh- t10

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-SYT HCM-t10

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm- tự nguyện- SYT HCM-t10

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm - công ty Maxclinic VN-t10

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-SYT Bắc Ninh- t10

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng- cty Vinnamask-t10

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩ-công ty Khải Hà-SYT Thái Bình-t10

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-Công ty Dũng Lan- SYT HCM-t10

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng công ty Sơn Hải-t10

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-công ty SANTEK-SYT Thái Bình-t11

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-SYT Thái Bình-t11

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng- công ty Đăng Dương, Nghĩa Phong-t11

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm- công ty Gia Bảo- SYT HCM-t12

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng- Công ty Hoàng Tuấn, Phúc Lang, Đăng Dương

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng-Công ty Tân Đại Dương-t12

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-công ty Bidopharma USA- SYT Long An-t12

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-Công ty Ngân Anh-SYT Hậu Giang-t12

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-công ty Kim Tâm-t12

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm- Công ty Ngân Anh- SYT Hậu Giang-t1

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng -công ty Phaco-t1

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-Công ty Queenie- Skin- SYT HCM-t2

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-công ty An Khang-SYT Thái Bình-t3

V/v thu hồi mỹ phẩm vi phạm

V/v thu hồi mỹ phẩm vi phạm

rút số đăng ký lưu hành thuốc -t4

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng -công ty Trần Linh-t4

thu hồi số phiếu tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-Công ty Venus-SYT TP HCM-t4

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm- Công ty TRần Nga-SYT TP HCM-t4

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm- Công ty Seoul Việt Nam-SYT Long An-t4

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-Công ty TNHH RULYA BEAUTY Việt Nam-SYT HCM-t5

Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng- Công ty Gia Nguyễn-t5

Thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-công ty Gia Nguyễn- SYT Bắc Ninh-t5

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm-SYT Long An-t5

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-SYT Long An-t6

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng -T6

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-công ty Johnson VN-t6

thu hồi mỹ phẩm vi phạm-t6

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng-Công ty Phong Lê-t6

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-công ty Sức sống Tóc-t6

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-Công ty Thúy Nga-SYT TP HCM-t6

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm -CQLD

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-Công ty Nam Việt-SYT Bắc Ninh-t6

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-Công ty Phương Đông-SYT Bắc Ninh-t6

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-công ty Fresh Life-SYT Nam Định-t6

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng-Công ty Tigon-t6 

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng -Công ty Gama Gama-t7

V/v đình chỉ thu hồi PCB mỹ phẩm Max Lipo Slimming-t7

V/v thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm- Cty Ava Green-SYT Nam Định-t7

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi PCB mỹ phẩm- Nước rửa tay dưỡng da AQUAVERA dưỡng chất hoa hồng- AQUAVERA LIQUID HANDWASH- ROSE - t7

V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Soji-t7

V/v thu hồi PCB sản phẩm mỹ phẩm ASPA NATURAL HANDMADE SOAP- Công ty TNHH ASPA Việt Nam- SYT Long An-t8

V/v đình chỉ thu hồi PCB sản phẩm mỹ phẩm Kem dưỡng da Hoa Hồng-t8

V/v đình chỉ thu hồi PCB sản phẩm mỹ phẩm Kem tẩy trắng da Lan Anh-t8

V/v đình chỉ thu hồi PCB sản phẩm mỹ phẩm Dr. Muối- Nước súc miệng (Nước muối truyền thống)-t8

V/v đình chỉ thu hồi PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH xuất nhập khẩu mỹ phẩm Hoàng Gia-T7

V/v đình chỉ lưu hành thu hồi PCB sản phẩm mỹ phẩm Kem thảo dược đông y Như Xuân- t8

V/v đình chỉ thu hồi PCB sản phẩm mỹ phẩm của Cơ sở Ngân Anh và Công ty TNHH Dược Đức Minh- t8

V/v đình chỉ thu hồi mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH Thanh Bạch Kim Đồng- t8

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm Kem thoa mặt Vitamin E- nhãn hàng Naco- Công ty Ngọc Anh-t9

V/v đình chỉ thu hồi PCB sản phẩm Stiprol- Công ty Tân Thịnh-t9

V/v đình chỉ thu hồi PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Maxclinic Việt Nam- t9

V/v thu hồi mỹ phẩm Mai Thảo Mộc Nature Cosmetic- công ty Mai Mai Phương- t9

V/v đình chỉ thu hồi PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Nguyễn Dương- t9

V/v đình chỉ thu hồi PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH MTV Tinh dầu KA-T10

V/v thu hồi mỹ phẩm vi phạm Viên đặt Ngọc nữ Trang Bon- Công ty TNHH Trang Bon- t10

V/v thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm Hoàng quân Belar Mos- Công ty CP DP Pulipha- t10

V/v thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Hồng Đạt- t10

VB đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm (18442)

V/v đình chỉ thu hồi PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty CP Hóa chất mỹ phẩm 3C và Công ty CP đầu tư thương mại HC Việt Nam-t11

VB thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm

VB đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm (18445)

QĐ thu hồi PCB mỹ phẩm (667)

QĐ thu hồi PCB mỹ phẩm (668)

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

thu hoi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH sx thương mại dv Xuất nhập khẩu Quốc Phong-t1

Thu hồi mỹ phẩm vi phạm dung dịch vệ sinh phụ nữ trà xanh trầu không

Thu hồi mỹ phẩm vi phạm Select kem đánh răng trà xanh

thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm Kinh-t1

thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Medisol-t1

thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH TNHH Đông Y Khánh Tâm-t1

thu hoi my pham vi pham của Công ty TNHH MTV Thương mại sản xuất Thiên Hiếu-t1

thu hoi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Chi nhánh Công ty CP TMDV K&C Việt Nam tại Thanh Hóa-t1

 thu hồi mỹ phẩm vi phạm của Công ty cổ phần Quốc tế Việt Hồng-t1

thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty CP Gio Group-t1

thu hoi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hà Lan-t1

Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Sanofi- Aventis Việt Nam-t1 (tự nguyện)

Thu hoi my pham vi pham của Công ty TNHH TM-DV dược mỹ phẩm M&M Việt Nam-t1

Thu hoi my pham vi pham của Công tyTNHH sx tm mỹ phẩm Ngô Thanh Phú-t1

Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH MTV Beautizon-t1

Thu hoi my pham vi pham của Công tyTNHH công nghệ và môi trường Vành Đai Xanh-t1

Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH MTV Jin Skin-t1

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của Chi nhánh Công ty TNHH Shynh Beauty-t1

Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần Dược & mỹ phẩm Gia Phú-t1

Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH SX TM XNK Tạ Minh Quang-t1

Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam-t1

Thu hồi mỹ phẩm vi phạm của Công tyTNHH Nanocare R&D-t2

Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Cơ sở Thực Mỹ phẩm Ngọc Thư-t2

Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công tyTNHH MTV sản xuất Thương mại mỹ phẩm Huyền Trần-t3

Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty CP thế giới của An-t3

Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty CP Dược Santeko-t3

Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty CP Mỹ phẩm Dừa Phú Long-t3

Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dư Gia-t3

Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Hóa mỹ phẩm LK Việt Nam-t3

Thu hồi PCB my pham cua Cty Chi Chi-T4

Thu hoi PCB my pham cua Cty DP Sang-T4

thu hoi PCB my pham cua Cty Tpharma-T4

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cty TNHH Vico sản xuất (CV 905/SYT-NV ngày 6/4/2020)

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cty TNHH Vilaco sản xuất (CV 905/SYT-NV ngày 6/4/2020)

Đình chỉ lưu hành, thu hồi Dung dịch rửa tay khô ABIBUS HANDRUB (VB 1019/SYT-NV ngày 15/4/2020)

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Chi nhánh số 8-Công ty cổ phần Thiên Nhiên sản xuất (VB 1020/SYT-NV  ngày 15/4/2020)

 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Tanida Pharma sản xuất (VB 1021/SYT-NV ngày  15/4/2020)

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Hanacos Vietnam sản xuất (VB 1022/SYT-NV ngày  15/4/2020)

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Hanacos Vietnam sản xuất (VB 1027/SYT-NV ngày  15/4/2020)

Thu hồi PCB my pham cua Cty Lê Trần-T4 (VB 1028/SYT-NV ngày 15/4/2020)

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH VICO sản xuất (VB 1029/SYT-NV ngày 15/4/2020)

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm LOTUPHIL HAND SANITIZER GEL (VB 1029/SYT-NV ngày 15/4/2020)

Thu hồi Phiếu công bố mỹ phẩm của Công ty CPDP Nam Hà - T4 (VB1064/SYT-NV ngày 17/4/2020)

Thu hồi PCB mỹ phẩm của Cty Lollipop-T4 (1173/SYT-NV ngày 27/4/2020)

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics - T4 (CV 1172/SYT-NV ngày 27/4/2020)

Thu hồi PCB mỹ phẩm Clean Hand-T4 (CV 1171/SYT-NV ngày 27/4/2020)

Thu hồi PCB mỹ phẩm Dung dịch rửa tay khô diệt khuẩn-T4 (CV 1177SYT-NV ngày 27/4/2020)

Thu hồi PCB mỹ phẩm Dung dịch rửa tay kháng khuẩn - Tươimart -T4 (CV 1168/SYT-NV ngày 27/4/2020)

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Ric Skin Clean Acnes - Cty CP Tập đoàn Kohinoor Star (VB 1230/SYT-NV ngày 05/5/2020)

V/v Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm (CV 1342/SYT-NV ngày 15/5/2020)

Về việc Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh (CV 1466/SYT-NV ngày 26/5/2020)

V/v Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm (CV 1508/SYT-NV ngày 29/5/2020)

V/v thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm -T6 (CV 1633/SYT-NV ngày 10/6/2020)

Thu hồi Số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH SX TM QT Hồng Trúc - T6 (CV 1635/SYT-NV ngày 09/6/2020)

Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương - T6 (CV 1701/SYT-NV ngày 15/6/2020)

 Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm - T6

Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH SSUP Việt Nam - T6

Thu hồi số tiếp nhận PCB SP MP của Công ty CP MP Vietnatural - T7

Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm - T7 (QĐ số 2020/SYT-NV ngày 09/7/2020)

Thu hồi Số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm - T7 (VB 2281/SYT-NV ngày 30/7/2020)

Thu hồi Số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm - T8 (lần 1) (VB số 621/QĐ-SYT ngày 07/8/2020)

Thu hồi sản phẩm MP của Cơ sở sản xuất Đông Y Hoài Nguyễn - T8 (VB 2520/SYT-NV ngày 14/8/2020)

Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm - T8 (lần 3) (VB 2638/SYT-NV ngày 21/8/2020)

Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm - T9 (đợt 1) (VB 2779/SYT-NV ngày 03/9/2020)

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - T10 (VB 3266/SYT-NV ngày 01/10/2020)

Thu hồi Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (VB 953/SYT-NV ngày 3/3/2021)

Thu hồi Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm  (VB1158/SYT-NV )

 Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm  (VB 1790/SYT-NV ngày 13/4/2021)

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (VB 2050/SYT-NV ngày 26/4/2021)

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - T7/2021 (3487/SYT-NV - ngày 14/07/2021)

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - Đợt 8 năm 2021 

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - Đợt 9 - t10/2021

 Thu hồi Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - Đợt 10 

[635/SYT-NV - 26/01/2022] Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - Đợt 01/2022.

[1706/SYT-NV - 25/03/2022] Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - Đợt 2 /2022

[3259/SYT-NV - 22/07/2022] Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - đợt 2 - tháng 7.2022

5304/SYT-NV - 23/11/2022] Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - đợt 10 - T11/2022

[249/SYT-NV - 03/02/2023] Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đợt 1 năm 2023

[499/SYT-NV - 28/02/2023] Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đợt 02 năm 2023

[862/SYT-NV - 29/03/2023] Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - T3/2023

[1400/SYT-NV - 10/05/2023] V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đợt 4 năm 2023

[1858/SYT-NV - 08/06/2023] Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - đợt 5 năm 2023

[2416/SYT-NV - 21/07/2023] Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - đợt 6 - t7.2023

[2754/SYT-NV - 18/08/2023] Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - đợt 8 - t8.2023

[3510/SYT-NV - 17/10/2023] Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm – đợt 9 – t10/2023