Thông tin thuốc - mỹ phẩm Thông tin thuốc - mỹ phẩm
Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm.

Đình chỉ mỹ phẩm Công ty usapha

Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng- Cty Đại việt hương công bố

Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Doanh nghiệp tư nhân sản xuất hóa mỹ phẩm Gamma công bố 

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-SYT Tiền Giang-t6

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng-cty Hoa Việt-t5

đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm-cty Linh Ngoc-t5

thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của CTy Sang-t6

Thu hồi mỹ phẩm vi phạm-t6

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-SYT Bến Tre-t6

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm cty Mỹ Hảo- t6

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Glyderm-Cty Sang-t6

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-SYT Hậu Giang-t6

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-t6

đình chỉ lưu hành Thuốc bột đông khô pha tiêm Vintrypsine-t6

Thu hồi sản phẩm Khang Mỹ Đơn - T7

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm-cty CN-t6

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-cty DKSH-t7

Thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-SYT Thái Bình- T7

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-SYT Nam Định-T7

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-Cty Nguyên Anh-SYT Nghệ An

Thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-Cty Santek-SYT Thai Bình-lần 2-T7

đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm -cty Hảo sâm-t7

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-cty Hoàng Liên- SYT Nam Định-T7

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm- Cty Reliv Healthcare - T8

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-Công ty  Procter & Gamble Việt Nam - T8

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-cty Dược Hải Minh-SYT Nam Định-t8

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng -DD ve sinh Lady Wash-t8

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-cty Hảo Sâm- SYT Hưng Yên-t8

Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-Công ty TNHH Rohto-Mentholatum -t9

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩmđình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng-công ty Nàng Lá, Đại Lợi-t9

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm- Cty Nguon Au-t9

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng-Sữa rửa mặt LenKa-t9

Thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-SYT Thái Bình-t9

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-CTy Santek- SYT Thái Bình-t9

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-cty Santeko- SYT Thái Binh- t10

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-SYT HCM-t10

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm- tự nguyện- SYT HCM-t10

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm - công ty Maxclinic VN-t10

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-SYT Bắc Ninh- t10

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng- cty Vinnamask-t10

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩ-công ty Khải Hà-SYT Thái Bình-t10

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-Công ty Dũng Lan- SYT HCM-t10

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng công ty Sơn Hải-t10

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-công ty SANTEK-SYT Thái Bình-t11

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-SYT Thái Bình-t11

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng- công ty Đăng Dương, Nghĩa Phong-t11

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm- công ty Gia Bảo- SYT HCM-t12

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng- Công ty Hoàng Tuấn, Phúc Lang, Đăng Dương

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng-Công ty Tân Đại Dương-t12

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-công ty Bidopharma USA- SYT Long An-t12

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-Công ty Ngân Anh-SYT Hậu Giang-t12

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-công ty Kim Tâm-t12

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm- Công ty Ngân Anh- SYT Hậu Giang-t1

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng -công ty Phaco-t1

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-công ty An Khang-SYT Thái Bình-t3

V/v thu hồi mỹ phẩm vi phạm

V/v thu hồi mỹ phẩm vi phạm

rút số đăng ký lưu hành thuốc -t4

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng -công ty Trần Linh-t4

thu hồi số phiếu tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-Công ty Venus-SYT TP HCM-t4

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm- Công ty TRần Nga-SYT TP HCM-t4

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm- Công ty Seoul Việt Nam-SYT Long An-t4

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng-Công ty Phong Lê-t6