Thông tin thuốc - mỹ phẩm Thông tin thuốc - mỹ phẩm
Đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc;

[5325/SYT-NV - 01/10/2021] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam-t10/2021

Xử lý thuốc Amoxicillin 500mg không đạt chất lượng

Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2