Thông tin thuốc - mỹ phẩm Thông tin thuốc - mỹ phẩm
Đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc;

[5325/SYT-NV - 01/10/2021] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam-t10/2021

Xử lý thuốc Amoxicillin 500mg không đạt chất lượng

Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2

[1831/SYT-NV - 05/04/2022] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc và thu hồi toàn bộ các lô thuốc B-Comene-t4/2022

[2112/SYT-NV - 26/04/2022] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường đối với các thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40mg

 [2138/SYT-NV - 27/04/2022] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường đối với các thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40mg-t4/2022

[2281/SYT-NV - 10/05/2022] thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2-t5/2022

[2201/SYT-NV - 05/05/2022] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam-t5/2022

[2643/SYT-NV - 06/06/2022] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam-t6/2022

[2683/SYT-NV - 08/06/2022] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 17 thuốc-t6/2022

[3007/SYT-NV - 01/07/2022] thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2-t7/2022

[3038/SYT-NV - 04/07/2022] thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2-t7/2022

[3124/SYT-NV - 11/07/2022] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc Zinnat Suspension-t7/2022

[3122/SYT-NV - 11/07/2022] niêm phong Viên nén AGIFUROS (Furosemid 40mg) không đạt tiêu chuẩn chất lượng-t7/2022

[3195/SYT-NV - 18/07/2022] thu hồi thuốc Capetero 500 (Capecitabine 500mg)vi phạm mức độ 2-t7-2022

[4778/SYT-NV - 20/10/2022] thu hồi thuốc Batiwell, lô số 00121-t10/2022

[5256/SYT-NV - 21/11/2022] thông báo thu hồi thuốc Thuốc bột pha tiêm Greaxim 2g, VD-33386-19 và Thuốc bột pha tiêm Greaxim, VD-18235-13-t11/2022

[5364/SYT-NV - 30/11/2022] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc Navacarzol-t11/2022

[5774/SYT-NV - 28/12/2022] thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2,t12/2022

[5578/SYT-NV - 15/12/2022] thu hồi thuốc Levosum-t12/2022

Thông báo thu hồi thuốc Thuốc bột pha tiêm Greaxim 2g, VD-33386-19 và Thuốc bột pha tiêm Greaxim, VD-18235-13-t11/2022

[5650/SYT-NV - 19/12/2022] Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 04 thuốc, t12/2022

[5718/SYT-NV - 26/12/2022] đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng,t12/2022

[5774/SYT-NV - 28/12/2022] thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2,t12/2022

[373/SYT-NV - 15/02/2023] thông báo thu hồi thuốc Tobradico-t2/2023

[525/SYT-NV - 02/03/2023] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 07 thuốc-t2/2023

[587/SYT-NV - 07/03/2023] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam -t3/2023

[676/SYT-NV - 14/03/2023] thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3-t3/2023

Niêm phong thuốc viên nang cứng Acetylcystein 200mg

Thu hồi thuốc Viên nén Duo Hexin Tab., Số GĐKLH: VN-22615-20 -t6.2023

[1748/SYT-NV - 31/05/2023] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 02 thuốc-t5/2023

[187/SYT-NV - 26/05/2023] Thu hồi thuốc Myomethol vi phạm ở mức độ 2- t5.2023

[2081/SYT-NV - 25/06/2023] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 25 thuốc- t6/2023

[2085/SYT-NV - 25/06/2023] Thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 13 thuốc - t6.2023

[2506/SYT-NV - 31/07/2023] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 23 thuốc-t7/2023

[2680/SYT-NV - 15/08/2023] thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3-t8/2023

[2806/SYT-NV - 23/08/2023] thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 07 thuốc-t8/2023

[3082/SYT-NV - 14/09/2023] Thông báo thu hồi thuốc Viên nén bao phim PymeRoxitil vi phạm mức độ 2 - t9.2023

[3535/SYT-NV - 19/10/2023] Thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam - T10.2023

[77/SYT-NV - 05/01/2024] thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 02 thuốc-t01/2024

[76/SYT-NV - 05/01/2024] V/v thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam -t1.2024

[509/SYT-NV - 19/02/2024] thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3-t02/2024

[630/SYT-NV - 28/02/2024] thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3-t2/2024

[604/SYT-NV - 27/02/2024] Thu hồi thuốc tự nguyện 57 thuốc - t2/2024

[837/SYT-NV - 14/03/2024] thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 06 thuốc-t3/2024

[667/SYT-NV - 01/03/2024] thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2-t3/2024