Hành nghề dược Hành nghề dược

3. Danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn;