Hành nghề dược Hành nghề dược
Danh sách cá nhân được cấp, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề Dược

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 1 năm 2018

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 2 năm 2018

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 3 năm 2018

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 4 năm 2018

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 5 năm 2018

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 6 năm 2018

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 7 năm 2018

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 8 năm 2018

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 9 năm 2018

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 10 năm 2018

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 11 năm 2018

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 12 năm 2018

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 13 năm 2018

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 14 năm 2018

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 15 năm 2018

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 16 năm 2018

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 17 năm 2018

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 18 năm 2018

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 19 năm 2018

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 01 năm 2019 

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 02 năm 2019 

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 03 năm 2019 

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 04 năm 2019 

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 05 năm 2019 

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 06 năm 2019 

Cấp chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 07 năm 2019

cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 09 năm 2019

cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 10 năm 2019

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 11 năm 2019 

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 12 năm 2019

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 13 năm 2019

Cấp chứng chỉ hành nghề Đợt 14 năm 2019

cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 16 năm 2019

Cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 17 năm 2019

Cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 18 năm 2019

Quyết định vv cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 19 năm 2019

Quyết định vv cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 20 năm 2019

Quyết định vv cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 21 năm 2019

Quyết định vv cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 22 năm 2019

Quyết định vv cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 23 năm 2019

Quyết định vv cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 24 năm 2019

Quyết định vv cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 01 năm 2020

Quyết định vv cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 02 năm 2020

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 03 năm 2020

Quyết định vv cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 04 năm 2020

Quyết định vv cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 05 năm 2020

Quyết định vv cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 07 năm 2020

Quyết định vv cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 08 năm 2020

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược - đợt 09 năm 2020

Quyết định vv cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 10 năm 2020

Quyết định vv cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 11 năm 2020

Quyết định vv cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 12 năm 2020

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 13 năm 2020 

Quyết định vv cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 14 năm 2020

Quyết định vv cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 15 năm 2020

Quyết định vv cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 16 năm 2020

Quyết định Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 17 năm 2020

Quyết định vv cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 18 năm 2020

Quyết định vv cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 19 năm 2020

Quyết định vv cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 20 năm 2020

Quyết định vv cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 21 năm 2020

Quyết định vv cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 22 năm 2020

Quyết định vv cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 23 năm 2020

Quyết định vv cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 24 năm 2020

Quyết định vv cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 25 năm 2020

Quyết định vv cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 26 

V/v Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 27 năm 2020 

Quyết định vv cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 01 năm 2021

Quyết định vv cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 02 năm 2021

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - đợt 03 năm 2021

Quyết định vv cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 04 năm 2021

Quyết định vv điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 05 năm 2021

Quyết định vv cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 06 năm 2021

Quyết định vv cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược Đợt 08 năm 2021 

Quyết định vv cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược Đợt 09 năm 2021 

Quyết định vv cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược Đợt 10 năm 2021

Quyết định vv điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược Đợt 11 năm 2021

Quyết định vv điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược Đợt 12 năm 2021

Quyết định  v/v cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược -  Đợt 13 năm 2021

 Quyết định vv cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 14 năm 2021

 Quyết định V/v cấp và điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 15 năm 2021

Quyết định Cấp, Điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 16 năm 2021

Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 17 năm 2021

Quyết định cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 18 năm 2021

Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 19 năm 2021

Quyết định V/v cấp và điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 15 năm 2021

Quyết định Cấp, Điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 16 năm 2021

Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 17 năm 2021

Quyết định cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 18 năm 2021

Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 19 năm 2021

Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 20 năm 2021

Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 21 năm 2021

Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 22 năm 2021

[937/QĐ-SYT - 06/10/2021] Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 23 - Ngày 06/10/2021

[982/QĐ-SYT - 20/10/2021] Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 24 - 20/10/2021

[999/QĐ-SYT - 26/10/2021] Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 25 - 26/10/2021

[1075/QĐ-SYT - 10/11/2021] Quyết định cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 26

[1108/QĐ-SYT - 19/11/2021] Quyết định điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 27

[1131/QĐ-SYT - 25/11/2021] Quyết định điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 28 

 [1144/QĐ-SYT - 29/11/2021] Quyết định cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 29

[1196/QĐ-SYT - 14/12/2021] Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 30

[1228/QĐ-SYT - 21/12/2021] Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 31

[11/QĐ-SYT - 07/01/2022] Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 01 năm 2022

 [33/QĐ-SYT - 12/01/2022] Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 02 năm 2022

Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 03 năm 2022

Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 4 năm 2022

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược - đợt 5 năm 2022.

Quyết định cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 06 năm 2022

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược - đợt 7 năm 2022

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược - đợt 8 năm 2022

Quyết định vv cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược Đợt 10 năm 2022

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược - đợt 12 năm 2022

Quyết định cấp, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược - đợt 13 - ngày 25/4/2022.

Quyết định cấp, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược - đợt 14 - ngày 11/5/2022.

Quyết định cấp , điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược - đợt 15 - ngày 17/5/2022

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược - đợt 16 năm 2022

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược - đợt 17 năm 2022.

Quyết định cấp, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược - đợt 18 năm 2022

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược - đợt 19 năm 2022.

Quyết định cấp, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược - đợt 20 năm 2022

Quyết định cấp, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược - đợt 21 năm 2022

Quyết định cấp, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược - đợt 22 năm 2022

Quyết định cấp, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược - đợt 23 năm 2022

Quyết định cấp, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược - đợt 24 năm 2022

Quyết định cấp, điều chỉnh chứng chỉ hành nghè dược - đợt 25 năm 2022

Quyết định cấp, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược - đợt 26 năm 2022

Quyết định cấp, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược - đợt 27 năm 2022

Quyết định cấp, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 28 năm 2022

Quyết định cấp, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược - đợt 29 năm 2022

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược - đợt 30 năm 2022

Quyết định vè việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 31 năm 2022

Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 32 năm 2022

Quyết định về việc cấp, ddiefu chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 33 năm 2022

Quyết định về việc cấp, ddiefu chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 34 năm 2022

Quyết định về việc cấp, ddiefu chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 35 năm 2022

Quyết định về việc cấp, ddiefu chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 36 năm 2022

Quyết định về việc cấp, ddiefu chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 37 năm 2022

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 38 năm 2022

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 39 năm 2022

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 1 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 2 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 3 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 4 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 5 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 6 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 7 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt  8 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 9 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 10 năm 2023

Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 11 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 12 năm 2023

Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 13 năm 2023

Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 14 năm 2023

Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 15 năm 2023

Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 16 năm 2023

Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 17 năm 2023

Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 18 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 19 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 20 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 21 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 22 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 23 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 24 năm 2023

Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 25 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 26 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 27 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 28 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 29 năm 2023

Quyết định về việc điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 30 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 31 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 32 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 33 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 34 năm 2023

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 35 năm 2023

Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 01 năm 2024

Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 02 năm 2024

Quyết định về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - đợt 5 năm 2024