Hành nghề dược Hành nghề dược
Danh sách cơ sở ngưng hoạt động, cơ sở bị thu hồi GCNĐĐKKD dược, Thực hành tốt

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc của các cơ sở ngày 12/7/2018

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc ngày 14/9/2018

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc ngày 04/10/2018

thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc ngày 16/10/2018

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc ngày 30/10/2018

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc ngày 14/11/2018

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc ngày 22/11/2018

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc  của Nhà thuốc Thanh Đức Phát 1

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc ngày 07/01/2019

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc ngày 19/02/2019

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc của Nhà thuốc Mai Hân (TP Vũng Tàu)

thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc  và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc ngày 12/3/2019

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc  của Nhà thuốc Thiện Tâm - TP Vũng Tàu

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc  của Quầy thuốc Tuấn Ý

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc t5/2019

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc của Quầy thuốc Lộc An (TX Phú Mỹ)

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc  của Nhà thuốc Tường Vân - TP Bà Rịa

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc tháng 6/2019

thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc  của Quầy thuốc Tâm Thiện - huyện Xuyên Mộc

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc tháng 7

thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc của Quầy thuốc Hồng Phúc

thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc tháng 8/2019

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc tháng 9/2019

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của Nhà thuốc Phước Nguyên - TP Bà Rịa

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc tháng 11

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc tháng 12.2019

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc của Quầy thuốc Khánh Phương - huyện Long Điền

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc tháng 1/2019

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, đợt 3 năm 2020

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, đợt 4 năm 2020

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, đợt 5 năm 2020

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, đợt 6 năm 2020

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, đợt 7 năm 2020

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, đợt 8 năm 2020

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, đợt 9 năm 2020

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, đợt 10 năm 2020

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, đợt 11 năm 2020

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, đợt 13 năm 2020

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, đợt 14 năm 2020

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, đợt 15 năm 2020

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, đợt 16 năm 2020

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc của Quầy thuốc Ngọc Trâm - huyện Châu Đức

 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, đợt 18 năm 2020 

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - Đợt 19 của Quầy thuốc Trung Kiên - xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - Đợt 20 của Quầy thuốc Hoàng Mai - xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - Đợt 21 của Quầy thuốc Bảo Kim – Xã Tân Hải, TX Phú Mỹ

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - Đợt 22 của Nhà thuốc Trường Giang - Phường 4, TP Vũng Tàu

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - Đợt 23 của Nhà thuốc Tuấn Nguyễn - Phường 8, TP Vũng Tàu

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, đợt 24 năm 2020

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, đợt 25 năm 2020

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc, đợt 01 năm 2021 /(QĐ 44/QĐ-SYT ngày 18/01/2021)

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc, đợt 02 năm 2021 

Thu hồi Giấy chứng nhận ĐĐKKDD và GPP của Cơ sở kinh doanh dược - Đợt 03/2021

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" - Đợt 4/2021

Quyết định V/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc của Quầy thuốc Hữu Nghị - Đợt 5 - T5/2021

thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược - GPP của Quầy thuốc Đan Hòa - Châu Đức - Đợt 6/2021

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - Đợt 7 năm 2021

Quyết định Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP của Quầy thuốc Medic Sài Gòn - Huyện Xuyên Mộc - Đợt 8 năm 2021

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 09 năm 2021

[941/QĐ-SYT - 07/10/2021] Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, GPP - Đợt 10 - T10/2021

[1082/QĐ-SYT - 11/11/2021] Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - GPP - Đợt 11

 [1210/QĐ-SYT - 17/12/2021] Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc của Nhà thuốc Việt Tâm - TX Phú Mỹ (đợt 12 năm 2021)

[1229/QĐ-SYT - 21/12/2021] Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của Quầy thuốc Nguyên Thảo – huyện Long Điền (đợt 13 năm 2021)

[1238/QĐ-SYT - 23/12/2021] Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc của Nhà thuốc PKĐK Sài Gòn - Vũng Tàu, TP Vũng Tàu (đợt 15 năm 2021)

[1245/QĐ-SYT - 24/12/2021] Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc của Quầy thuốc Thiên Phúc – huyện Châu Đức (đợt 16 năm 2021)

[10/QĐ-SYT - 07/01/2022] Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Quầy thuốc Kim Hồng – xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, đợt 1 năm 2022

[32/QĐ-SYT - 12/01/2022] Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - GDP - GPP - Đợt 02/2022

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 03 năm 2022

Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược , GPP - Đợt 04 năm 2022

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc - Đợt 5 năm 2022

[402/QĐ-SYT - 17/05/2022] Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của Nhà thuốc PKĐK Vạn Thành Sài Gòn - TX Phú Mỹ, đợt 6 năm 2022

Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 7 năm 2022 

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của Nhà thuốc Bình An - TP Bà Rịa, đợt 8 năm 2022

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 8/2022.

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 9/2022

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 10/2022.

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của Quầy thuốc Thiên Nhẫn - TP Bà Rịa, đợt 11 năm 2022

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược , giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 12 năm 2022

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của Nhà thuốc Vạn Tâm – Phường Phước Hòa, TX Phú Mỹ, đợt 13 năm 2022

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 14 năm 2022

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của Quầy thuốc Phương Thảo – xã Cù Bị, huyện Châu Đức, đợt 15 năm 2022

Quyết định v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 16 năm 2022

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 17 năm 2022

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 18 năm 2022

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 20 năm 2022

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 21 năm 2022

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 1 năm 2023

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 2 năm 2023

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 3 năm 2023

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 4 năm 2023

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 5 năm 2023

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 6 năm 2023

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 7 năm 2023

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 8 năm 2023

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 9 năm 2023

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 10 năm 2023

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 11 năm 2023

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 12 năm 2023

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 13 năm 2023

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 14 năm 2023

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 15 năm 2023

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 16 năm 2023

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 17 năm 2023

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 18 năm 2023

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 19 năm 2023

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 01 năm 2024

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 02 năm 2024

Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - đợt 03 năm 2024