Hành nghề dược Hành nghề dược

5. Danh sách cơ sở ngưng hoạt động, cơ sở bị thu hồi GCNĐĐKKD dược, Thực hành tốt