Hành nghề dược Hành nghề dược

5. Danh sách cơ sở ngưng hoạt động, cơ sở bị thu hồi GCNĐĐKKD dược, Thực hành tốt

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc của các cơ sở ngày 12/7/2018