Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017 đợt 2 TTYT Long Điền

Xem nội dung chi tiết tại đây