Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc SYT năm 2018

Xem nội dung chi tiết tại đây