Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
V/v hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019”.

VB 1051/STP-PBGDPL của sở Tư pháp ngày 26/4/2019 

VB 1209/SYT-TTra của Sở Y tế ngày 08/5/2019