Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
Kế hoạch viên chức ngành Y tế đợt I năm 2019

Kế hoạch viên chức ngành Y tế đợt I năm 2019

Phiếu đăng ký xét tuyển

Quyết định phê duyệt