Thông báo chung Thông báo chung
Kê khai giá dịch vụ y tế

Kê khai giá dịch vụ Sàng lọc trước sinh tại bệnh viện Bà Rịa (VB 1437/SYT-NV ngày 25/5/2020)

Kê khai giá dịch vụ Sàng lọc trước sinh tại bệnh viện Bà Rịa (VB 1572/SYT-NV ngày 04/6/2020)

Kê khai tăng giá dịch vụ tại bệnh viện Bà Rịa (VB 1963/SYT-NV ngày 03/7/2020)

Kê khai giá dịch vụ y tế tại bệnh viện Lê Lợi (VB 1984/NVY-NV ngày 07/7/2020)

Kê khai giá dịch vụ Sàng lọc trước sinh tại bệnh viện Bà Rịa (VB 1572/SYT-NV ngày 04/6/2020)

Kê khai giá dịch vụ y tế tại Bệnh viện Lê Lợi (VB 1777/SYT-NV ngày 22/6/2020)

Kê khai giá dịch vụ y tế tại bệnh viện Lê Lợi (VB 2121/SYT-NV ngày 17/7/2020)

Kê khai giá dịch vụ y tế tại TTYT huyện Long Điền (VB 2300/SYT-NV ngày 31/7/2020)

Kê khai giá dịch vụ y tế tại bệnh viện Lê Lợi (VB 2354/SYT-NV ngày 05/8/2020)