Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai

Xem nội dung chi tiết tại đây