Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Triển khai một số biện pháp cấp bách ứng phó với vùng áp thấp trên khu vục giữa biển đông

Xem nội dung chi tiết tại đây