Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
V/v chủ động ứng phó Bão số 12 và tiếp tục triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Xem nội dung chi tiết tại đây