Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Xây dựng các kịch bản, phương án phòng chống dịch COVID-19 trong các tình huống có thể xảy ra.

Xem nội dung chi tiết tại đây