Thông báo chung Thông báo chung
Thông báo tiếp nhận hồ sơ cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người hành nghề là bác sĩ

Xem nội dung chi tiết tại đây