Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0908.111.597 về thái độ ứng xử tại Bệnh viện Bà Rịa trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây