Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Chủ động tăng cường công tác xét nghiệm COVID-19 trong tình hình dịch diễn biến phức tạp

Thực hiện Thông báo số 852/TB-B T ngày 9/6/2021 về Kết luận của Thứ trưởng Trần Văn Thuấn tại Hội nghị trực tuyến "Hướng dẫn triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"; Thực hiện công văn số 4391/B T-DP ngày 29/5/2021 của Bộ tế về việc hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2. Thực hiện công văn số 6006/UBND-VP ngày 31/05/2021 của UBND tỉnh tăng cường các biện pháp giám sát, ph ng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện văn bản số 2276/SYT-NV ngày 12/05/2021 của Sở tế về việc nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động, tăng cường đảm bảo chất lượng xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện, cơ sở y tế; Tiếp tục thực hiện văn bản số 2285/SYT-NV ngày 13/05/2021 của Sở tế về việc tăng cường đảm bảo xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện, cơ sở y tế. Sở tế đề nghị các đơn vị tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung cụ thể tại Văn bản số 2872/SYT-NV ngày 12/6/2021 đính kèm