Thông báo chung Thông báo chung
báo cáo thực trạng và khả năng đáp ứng công tác KCB COVID - 19

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được Văn bản số 913/KCB-NV ngày 30/7/2021 của Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, về việc báo cáo thực trạng và khả năng đáp ứng công tác khám bệnh, chữa bệnh COVID - 19;

Sở Y tế kính chuyển Văn bản số 913/KCB-NV ngày 30/7/2021 của Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, về việc báo cáo thực trạng và khả năng đáp ứng công tác khám bệnh, chữa bệnh COVID - 19 đến các bệnh viện và các Trung tâm Y tế có giường bệnh, để các đơn vị báo cáo theo nội dung yêu cầu và mẫu của văn bản.

Đề nghị các đơn vị, khẩn trương triển khai thực hiện báo cáo gấp, gửi về Sở Y tế trước 12 giờ ngày thứ tư, 04/8/2021,  để Sở Y tế tổng hợp gửi Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế trước 17 giờ ngày thứ tư, 04/8/2021.

Báo cáo gửi về Sở Y tế qua email: quanlyytetunhanbrvt@gmail.com và bằng văn bản./.

Đính kèm Văn bản liên quan:

Văn bản 3903/SYT-NV ngày 4/8/2021

Mẫu Báo cáo