Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
BCĐ Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ngày 06/8/2021, Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh (sau đây gọi chung là Ban Chỉ đạo) có Thông báo số 580/TB- UBND về một số nội dung liên quan đến Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Ngày 07/8/2021, Truởng Ban Chỉ đạo đã làm việc với đại diện Lãnh đạo Sở Y tế và Lãnh đạo Trung tâm kiếm soát bệnh tật tỉnh đế nắm tình hình tiến độ tiêm vắc xin đợt 4 và Kế hoạch cho các đợt tiêm tiếp theo. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin trong thời gian tới, Trưởng Ban Chỉ đạo có ý kiến như sau:

1. Về việc ban hành Kế hoạch khung triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh:

Yêu cầu Sở Y tế tiếp tục rà soát, bổ sung số liệu, hoàn chỉnh nội dung dự thảo (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 580/TB-UBND ngày 06/8/2021), trình UBND tỉnh ban hành theo quy định. Thời gian: 02 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

2. Về chủ trương tiêm vắc xin trong đợt 4 và các đợt tiếp theo:

UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được và chia sẻ những khó khăn trong công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chủ trương giao các địa phương chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêm văc xin (kê cả các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn). Do đó trong thời gian tới, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ và chức năng của Trung tâm kiếm soát bệnh tật tỉnh theo quy định, Trung tâm sẽ tập trung kiểm tra, giám sát về công tác tiêm chủng, chịu trách nhiệm về công tác quản lý nguồn vắc xin Trung ương phân bổ về địa phương; phân bổ, điều phối số lượng vắc xin đến các huyện, thị xã, thành phố; hướng dẫn về nghiệp vụ và hỗ trợ cho các đội tiêm ở các địa phương trong công tác tiêm chủng và các nhiệm vụ quan trọng khác mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

3. Về công tác triển khai thực hiện tiêm vắc xin đợt 4 của tỉnh:

a/ Giao Trung tâm kiếm soát bệnh tật tỉnh:

- Nhanh chóng hoàn thành các công việc theo Kế hoạch tiêm chủng đợt 4 của Trung tâm đã đề ra, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Y tế tổng hợp);

- Xây dựng bảng phân bổ vắc xin còn lại trong đợt 4 cho các địa phương, báo cáo Sở Y tế thấm định, trình UBND tỉnh xem xét thông qua tại cuộc họp tiếp theo của Ban Chỉ đạo.

b/ Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết, huy động các lực lượng tham gia tiêm chủng (bao gồm y tế nhà nước và tư nhân, lực lượng khác) đế triển khai thực hiện tiêm cho người dân ngay sau khi nhận được phân bổ vắc xin trong đợt 4, chậm nhất hết ngày 10/8/2021 phải hoàn thành việc tiêm chủng; báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Y tế tổng hợp).

Trường hợp cần phải huy động các đội tiêm từ tuyến tỉnh để hỗ trợ địa phương, giao Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh việc phân bổ, điều phối số lượng các đội tiêm về các địa phương.

4. Về khuyến cáo của Bộ Y tế đối với một số loại vắc xin khi tiêm chủng:

Giao Sở Y tế rà soát các loại vắc xin đã được Bộ Y tế phân bổ trong đợt 4 cho tỉnh, căn cứ khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế về đối tượng tiêm phù hợp cho từng loại vắc xin đế xây dựng kế hoạch phân bố đến các địa phương và các Bệnh viện tuyến tỉnh một cách khoa học, hợp lý, báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tiếp theo.

5. Về Kế hoạch tiêm vắc xin đợt 5 của tỉnh (đợt 14, 15, 16 của Bộ Y tế):

- Giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng Kế hoạch phân bổ vắc xin đợt 5 cho các địa phương (trong đó cần đảm bảo về tỷ lệ vắc xin phân bổ cho các địa phương, tỷ lệ dự phòng) gửi Sở Y tế chậm nhất là ngày 08/8/2021.

- Trên cơ sở báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, giao Sở Y tế thấm định, báo cáo Ban Chỉ đạo Kế hoạch tiêm vắc xin đợt 5 của tỉnh tại cuộc họp giao ban với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 09/8/2021.

6. Giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh:

- Rà soát, đánh giá thực trạng sức chứa tại các kho lưu giữ bảo quản vắc xin trên địa bàn tỉnh (bao gồm kho của CDC và các kho của các đơn vị khác đáp ứng các điều kiện quy định);

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động liên hệ với đơn vị phân phối vắc xin của Bộ Y tế (Quân khu 7, Viện Pasteur) để nắm thông tin số lượng vắc xin được phân bổ trong đợt 5 và các đợt tiếp theo, quy trình bàn giao, tiếp nhận, thống nhất thời gian, địa điểm để có phương án vận chuyển vắc xin về các kho của địa phương.

7. Yêu cầu UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố:

Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 580/TB- UBND ngày 06/8/2021, trong đó cần lưu ý cung cấp đầy đủ danh sách các đối tượng đã tiêm qua các đợt, thống kê theo từng nhóm đối tượng quy định tại Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế (có danh sách cụ thể ở từng địa bàn dân cư tổ, khu phố, xã, phường, thị trấn); chịu trách nhiệm về đối tượng, danh sách đã được tiêm, đảm bảo việc tiêm chủng được thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tránh bỏ sót đối tượng, tránh tiêm trùng đối tượng; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tại cuộc họp tiếp theo.

8. Về công tác tổng hợp, báo cáo tình hình tiêm vắc xin ở các địa phương:

a/ Giao Trung tâm kiếm soát bệnh tật tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật số liệu báo cáo hàng ngày (chốt số liệu của ngày hôm trước, tổng hợp, gửi báo cáo cho Văn phòng UBND tỉnh vào lúc 06 giờ sáng hôm sau) về các nội dung sau:

+ Số lượng vắc xin Trung ương phân bổ cho tỉnh.

+ Số lượng vắc xin thực tế đã nhận, đang lưu giữ bảo quản tại kho CDC.

+ Số lượng vắc xin đã phân bổ cho các địa phương.

+ Số lượng thực nhận hàng ngày của từng địa phương.

+ Tiến độ tiêm vắc xin hàng ngày của từng địa phương (đạt tỷ lệ bao nhiêu phần trăm so với số lượng vắc xin đã thực nhận theo phân bố).

- Báo cáo theo Mẫu kèm theo văn bản này về các nội dung trên; theo dõi, cập nhật số liệu các các địa phương báo cáo; đồng thời chịu trách nhiệm về số liệu chung toàn tỉnh; báo cáo Ban Chỉ đạo (thông qua Sở Y tế) để phục vụ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo.

b/ Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Cử cán bộ làm đầu mối theo dõi, cập nhật số liệu tiêm chủng hàng ngày, tổng hợp theo Mẫu báo cáo tình hình tiêm chủng ở địa phương kèm theo văn bản này; báo cáo kết quả cho Trung tâm kiếm soát bệnh tật tỉnh (thông qua Bác sĩ Quỳnh, số điện thoại: 0981.727.589) để tổng hợp trước 20 giờ hàng ngày.

- Khẩn trương rà soát thống kê nhân lực phục vụ tiêm vắc xin, trong đó cần nhanh chóng phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tập huấn các đội tiêm, đảm bảo đủ số lượng đội tiêm làm nhiệm vụ tiêm chủng (lưu ý không được thay đổi, điều chuyển thành viên trong đội tiêm để làm nhiệm vụ khác trong công tác phòng, chống dịch); gửi danh sách về Ban Chỉ đạo (thông qua Sở Y tế tổng hợp) chậm nhất là ngày 08/8/2021.

9. Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp (đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, tổng hợp và cung cấp danh sách người lao động của doanh nghiệp (phân theo địa bàn) cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để lập kế hoạch tiêm vắc xin theo quy định. Thời hạn hoàn thành trước ngày 12/8/2021.

Nguồn: https://baria-vungtau.gov.vn/