Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
V/v trả lời trường hợp tử vong của ông Nguyễn Văn Thạch

Xem nội dung chi tiết tại đây