Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19

Thực hiện Công văn số 9670/BYT-DP ngày 14/11/2021 của Bộ Y tế về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, đối tượng có bệnh nền) và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian; báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh theo quy định. Trong tháng 11, địa phương nào không đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin phải chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung yêu cầu và Biểu mẫu báo cáo kèm theo Công văn số 9670/BYT-DP nêu trên rà soát tình hình sử dụng vắc xin phòng Covid-19 của tỉnh, số lượng vắc xin được cấp từ nguồn của Bộ Y tế và từ các nguồn khác, số vắc xin còn tồn, nguyên nhân tồn; nhu cầu vắc xin cần Bộ Y tế cấp từ nay đến cuối năm 2021 để bao phủ đủ mũi tiêm cho toàn bộ đối tượng từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh và nhu cầu vắc xin năm 2022, tổng hợp chung, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để báo cáo Bộ Y tế. Thời hạn: trước ngày 18/11/2021.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát tình hình sử dụng vắc xin phòng Covid- 19, nhu cầu vắc xin đến cuối năm 2021 để tiêm cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ 12 đến 17 tuổi và nhu cầu vắc xin năm 2022 của địa phương, gửi báo cáo về Sở Y tế tổng hợp trước ngày 17/11/2021.

4. Yêu cầu Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn này, báo cáo theo đúng thời gian quy định; trường hợp chậm trễ sẽ chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nguồn: https://baria-vungtau.gov.vn/