Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức tại Trung tâm y tế thành phố Vũng Tàu.

Xem nội dung chi tiết tại đây