Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
KH tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2022 (đợt 2)

Xem nội dung chi tiết tại đây