VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường

Xem nội dung chi tiết tại đây