Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
QĐ phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc (Quyết định số 182/QĐ-SYT ngày 10/03/2023]

Xem nội dung chi tiết tại đây