Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Kê khai giá dịch vụ y tế tại Bệnh viện Bà Rịa

Ngày14/11/2023, Sở Y tế đã triển khai Công văn số 895/SYT-KHTC về việc kê khai giá dịch vụ y tế tại Bệnh viện Bà Rịa;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH2013 ngày 20/06/2012;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/04/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC;

Căn cứ Công văn số 1608/BYT-KH-TC ngày 27/3/2019 của Bộ Y tế về thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu;

Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập ngày 21/06/2021 như sau:

" b) Được quyết định giá dịch vụ bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý;".

Căn cứ Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao quyền tự chủ tài chính cho 19 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2023-2025;

Sau khi xem xét phụ lục Công văn số 1570/BVVT-TCKT ngày 06/11/2023 của Bệnh viện Bà Rịa về việc kê khai giá dịch vụ y tế. Sở Y tế có ý kiến như sau:

        1. Duyệt mức giá theo danh mục tại phụ lục (Căn cứ theo định mức giá kê khai tại phụ lục Công văn số 1570/BVBR-TCKT ngày 06/11/2023 của Bệnh viện Bà Rịa).

2. Trường hợp đơn vị có chính sách giảm giá, khuyến mại, chiết khấu đối với khách hàng hoặc nhóm đối tượng khách hàng thì ghi rõ trong bản niêm yết giá.

3. Niêm yết tất cả các dịch vụ, công khai bằng các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho người bệnh, thuận tiện cho việc quan sát, nhận  biết của người bệnh về mức giá tất cả các dịch vụ tại nơi tiếp nhận bệnh, khu vực điều trị, thực hiện kỹ thuật, nơi thanh toán viện phí.

4. Niêm yết công khai đầy đủ giá 11 (mười một) dịch vụ do Bệnh viện Bà Rịa cung ứng với đơn vị tiền tệ bằng Việt Nam đồng và ghi chú rõ phần chi phí phát sinh (nếu có).

5. Việc thu giá dịch vụ không được cao hơn giá niêm yết (dưới mọi hình thức).

6. Sau 06 (sáu) tháng thực hiện, Bệnh viện Bà Rịa cần xem xét tính phù hợp, tham khảo ý kiến người thụ hưởng dịch vụ để tiến hành điều chỉnh giá cho phù hợp.

7. Từ ngày 15/11/2023, giá 11 (mười một) dịch vụ y tế áp dụng tại Bệnh viện Bà Rịa đã duyệt sẽ được đăng tải công khai trên Website Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 Bệnh viện Bà Rịa chịu trách nhiệm trước pháp Luật về tính chính xác của mức giá mà đơn vị đã kê khai. 

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.