Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện

Công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

1. Cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động:

Stt

Tên cơ sở

Địa chỉ

Người đứng đầu

Số điện thoại

Ngày công bố

1

Trung tâm phan tích và đo đạc môi trường Phương Nam

Số 15, đường Đoàn Thị Điểm, Phường 4, Tp. Vũng Tàu

Ông Đinh Tấn Thu

02543.563.950

04/8/2017

2

Trung tâm Y tế dự phòng

Số 19, duogn972 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phước Hưng, Tp. Bà Rịa

Ông Hà Văn Thanh

02543.731.280

12/10/2017

 

2. Công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động

 


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết