Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện
Công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

1. Cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động:

Stt

Tên cơ sở

Địa chỉ

Người đứng đầu

Số điện thoại

Ngày công bố

1

Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam

Số 15, đường Đoàn Thị Điểm, Phường 4, Tp. Vũng Tàu

Ông Đinh Tấn Thu

02543.563.950

04/8/2017

2

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Số 19, đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Phước Hưng, Tp. Bà Rịa

Ông Nguyễn Văn Lên

02543.731.280

Công bố lại ngày 08/3/2021

 

2. Công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP (Kèm theo Công văn 1126/MT-LĐ ngày 01/10/2018)

3. Công bố tổ chức đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 40/2018/NĐ-CP (Kèm theo Công văn 534/MT-LĐ ngày 06/3/32020)

4. Về việc tổ chức công bố đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ (Kèm theo Công văn 567/MT-LĐ ngày 18/10/2021)

5. tổ chức công bố đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ  (244/MT-LĐ - 06/06/2022)

6.Tổ chức công bố đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ (294/MT-LĐ - 29/06/2022)