Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện
Công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và nghị định 140/2018/NĐ-CP (Theo văn bản số 608/MT-LĐ -ngày 27/10/2022 của Cục Quản lý Môi trường Y tế)