Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện
Thông báo đủ điều kiện hoạt động cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

Cơ sở Nice Spa