Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện
Rút công bố đủ điều kiện An toàn sinh học

!. Phòng xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng (cũ) và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS (cũ)