Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Xem nội dung chi tiết tại đây