Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính;

Xem nội dung chi tiết tại đây