Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Quyết định 749/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Xem nội dung chi tiết tại đây