Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện
Công bố Phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học/ Rút Công bố Phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

Xem nội dung chi tiết tại đây