Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh

Thông báo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn

Sở Y tế nhận được Thông báo số 218/TB-BVTN và Thông báo số 219/TB-BVTN ngày 27/3/2015 của Bệnh viện Thống Nhất về việc thông báo chiêu sinh lớp điều dưỡng chuyên khoa thận lọc máu; lớp định hướng chuyên khoa hồi sức cấp cứu. Sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiến như sau:

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2015. Đồng thời căn cứ nhu cầu thực tế tại đơn vị. Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai, phổ biến đến toàn thể CBCCVC được biết và đăng ký tham dự các lớp bồi dưỡng nói trên (nếu có nhu cầu). Danh sách đăng ký gửi về Sở Y tế để được xem xét, phê duyệt. Tuy nhiên do năm 2015 nguồn kinh phí đào tạo của Sở Y tế được cấp có hạn, vì vậy khi CBCCVC được đơn vị đề cử đi đào tạo, Sở Y tế sẽ cho hưởng từ nguồn kinh phí sự nghiệp của đơn vị.

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết, triển khai và thực hiện./.

Thông báo số 218/TB-BVTN.

Thông báo số 219/TB-BVTN.


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết