Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh họp nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2022.

Sáng nay (25/4), ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo) - đã chủ trì cuộc họp để nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh năm 2022. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 17/03/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hop BCDCDS.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo), trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành trung ương và của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022; Sở đã chủ động xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh năm 2022 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kính tế số và xã hội số, nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc để đạt được yêu cầu đề ra; tạo điều kiện để đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Tại cuộc họp các thành viên Ban chỉ đạo tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện, nhất là nhóm các nhiệm vụ về kinh tế số, xã hội số; đây là những nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ý thức trách nhiệm của cộng đồng như: thanh toán không dùng tiền mặt, bán hàng thông qua các sàn thương mại điện tử,....

Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo tại cuộc họp, khẩn trương hoàn chỉnh Dự thảo gửi các Sở, ngành, địa phương đóng góp ý kiến; tổng hợp hoàn thiện Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh năm 2022, trình Trưởng Ban chỉ đạo trong tháng 4/2022 để xem xét, ban hành. Trong đó lưu ý, phân công cụ thể nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện của các sở, ngành, địa phương và trách nhiệm theo dõi, đôn đốc của thành viên Ban chỉ đạo; rà soát các chỉ tiêu, lộ trình thực hiện theo yêu cầu của Trung ương và tình hình thực tế để đề ra các chỉ tiêu của tỉnh và thời hạn phải đạt được bảo đảm tính khả thi và đúng quy định.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo hướng bám sát theo thành phần tham gia Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; đề xuất thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh phải là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ của ngành, địa phương theo phân công.

Nguồn:https://baria-vungtau.gov.vn/