Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Số hóa thủ tục hành chính khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 229/KH-UBND tỉnh về thực hiện Số hóa thủ tục hành chính (TTHC) khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Trong đó, xác định rõ những nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm việc số hóa TTHC theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Kết quả số hóa phản ánh đầy đủ nội dung của kết quả giải quyết TTHC bản giấy và phải được xác thực của cá nhân hoặc cơ quan thực hiện số hóa bằng phương pháp ký số; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, hệ thống và giải pháp công nghệ, đáp ứng yêu cầu lưu trữ an toàn, an ninh và tổ chức sử dụng hiệu quả kết quả giải quyết TTHC điện tử; bảo đảm kết quả giải quyết TTHC được lưu trữ dưới dạng số tại Kho quản lý dữ liệu điện tử; bảo đảm xác thực, có giá trị pháp lý theo thời hạn quy định.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Sở TT-TT, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ. UBND tỉnh là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Nguồn:https://baobariavungtau.com.vn/