Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Phấn đấu đến năm 2025, 80% các hệ thống thông tin y tế được kết nối, liên thông

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 94/KH-UBND về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành Y tế đến năm 2025.

Mục tiêu của tỉnh là đến năm 2025, 80% các hệ thống thông tin y tế có yêu cầu chia sẻ, kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp; thông tin của người dân, DN được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại; 80% hồ sơ công việc của phòng y tế huyện được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế sử dụng phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên…

Đến năm 2025, hoàn thiện thể chế và các khung khổ pháp lý để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phục vụ có hiệu quả việc xây dựng, phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số trong y tế phù hợp với định hướng 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Nguồn:https://baobariavungtau.com.vn/