Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Triển khai Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Y tế

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, các ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định số 2955/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Với mục tiêu thúc đẩy việc số hóa thông tin chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thông tin khám bệnh, chữa bệnh để hình thành kho dữ liệu quốc gia về y tế, phục vụ chuyển đổi số ngành y tế; Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế được xây dựng và thực hiện dựa trên các quan điểm sau:

- Lấy người dân làm trung tâm, số hoá dữ liệu sức khoẻ của người dân trên cơ sở thúc đẩy triển khai bệnh án điện tử, hình ảnh số y khoa, các ứng dụng phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các nền tảng số y tế; dữ liệu của người dân sau khi số hoá được bảo mật mức tối đa nhằm mục đích phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

- Lấy nền tảng Hồ sơ sức khoẻ điện tử là thành phần cốt lõi để thúc đẩy và triển khai các nền tảng số y tế khác cũng như các hệ thống thông tin, các ứng dụng chuyên ngành y tế góp phần thúc đẩy chuyển đổi sổ ngành y tế. Kế hoạch triển khai thúc đẩy các nền tảng y tế số song song với việc hình thành nội dung dữ liệu và phải thực hiện đồng thời với quá trình số hóa thông tin sức khỏe người dân hình thành kho dữ liệu quốc gia về y tế.

- Phân cấp cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai và quản lý dữ liệu y tế; phát huy tính chủ động và vai trò của các cấp chính quyền địa phương gắn liền với việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Theo đó, Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế được chia thành 3 giai đoạn thực hiện:

Giai đoạn 1 - Khởi tạo dữ liệu sức khỏe toàn dân: Trong năm 2022, tập trung thu thập, lưu trữ, quản lý dữ liệu khám chữa bệnh theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc quyết định tương đương thay thế, bước đầu hình thành kho dữ liệu tập trung về khám chữa bệnh, tạo cơ sở dữ liệu lõi cho các nền tảng số y tế. Đồng thời ban hành quy định về mô hình nghiệp vụ và cấu trúc thông tin nghiệp vụ để thúc đấy việc hoàn thiện và xây dựng mới các nền tảng số y tế thuộc danh mục các nên tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Giai đoạn 2 - Cập nhật dữ liệu sức khỏe thường xuyên, liên tục, đầy đủ, chính xác và được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Từ năm 2023-2025, thúc đẩy triển khai: hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy; hệ thống lưu trữ và chẩn đoán hình ảnh y khoa tiến tới không sử dụng phim nhựa; đăng ký và tư vấn, khám chữa bệnh từ xa; thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng I trở lên chủ động nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại cơ sở để triển khai thực hiện khám chữa bệnh không giấy, trong đó hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng không sử dụng bệnh án giấy. Tất cả dữ liệu sức khỏe người dân được hình thành trong các đợt khám, chữa bệnh sẽ được kết nối và chia sẻ với các kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe theo quy định của pháp luật.

Giai đoạn 3- Kết nối, chia sẻ và khai thác, sử dụng: Từ năm 2025-2030, hoàn thiện số hóa dữ liệu sức khỏe người dân, hình thành kho dữ liệu quốc gia về y tế về: hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, hình ảnh số y khoa, ... Tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc phải hoàn thành: triển khai hồ sơ bệnh án điện tử đáp ứng không sử dụng bệnh án giấy, chẩn đoán hình ảnh chỉ sử dụng phim số, người dân có thể thực hiện đăng ký khám và đăng ký tư vấn, khám chữa bệnh từ xa; triển khai các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và các cơ sở khám chữa bệnh khu vực đô thị đạt tối thiểu 50% trên tổng giá trị thanh toán viện phí.

Để đảm bảo việc thực hiện Kế hoạch, bên cạnh việc phân công nhiệm vụ cho các cơ quan thuộc Bộ, Bộ Y tế cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ, ngành có liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai các nền tảng số y tế trong quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân tại địa phương và hình thành kho cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ, xác thực thông tin từ các nền tảng số y tế tại địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

- Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy triển khai và sử dụng các nền tảng số y tế theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan. Kinh phí triển khai các nền tảng sổ y tế do ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động trong công tác triển khai hệ thống tại tỉnh/thành phố.

- Các nền tảng số y tế được triển khai tại các tỉnh/thành phố phải đồng bộ dữ liệu định kỳ hàng ngày về đối tượng và dữ liệu về kho cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử tại địa phương và kho dữ liệu quốc gia về y tế tại Bộ Y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Tổ chức sử dụng, khai thác và đảm bảo an toàn dữ liệu từ các tảng số y tế phục vụ cho công tác quản lý y tế tại địa phương.

- Thực hiện đồng bộ dữ liệu khám chữa bệnh định kỳ hàng ngày về cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử tại địa phương và kho dữ quốc gia về y tế tại Bộ Y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Song song đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai số hóa dữ liệu y tế (bệnh án điện tử, hình ảnh số y khoa, xét nghiệm, ...) và cung cấp dữ liệu khám chữa bệnh cho các nền tảng số y tế.

- Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ đăng ký khám trực tuyến, tư vấn và khám chữa bệnh từ xa, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Khuyến khích đa dạng hoá các kịch bản cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh trên các Nền tảng số y tế.

- Chủ động xây dựng các đề án, các dự án ứng công nghệ thông tin tổng thể và toàn diện với mục tiêu chuyển đổi số theo chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Y tế.

Nguồn:https://baria-vungtau.gov.vn/