Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
V/v tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Y tế

V/v tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Y tế