Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Cập nhật API và đôn đốc liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT triển khai Đề án 06 trên phạm vi toàn quốc

Xem nội dung chi tiết tại đây