Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh

Thông báo lớp bồi dưỡng ngắn hạn của Viện Dinh dưỡng

Sở Y tế nhận được thông báo số 278/TB-VDD ngày 05/5/2015 của Viện Dinh dưỡng về việc tuyển sinh tập huấn kỹ năng, thực hành, tư vấn dinh dưỡng trong phòng chống các bệnh không lây nhiễm. Sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiến như sau:

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2015. Đồng thời căn cứ nhu cầu thực tế tại đơn vị. Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai, phổ biến đến toàn thể CBCCVC được biết và đăng ký tham dự các lớp bồi dưỡng nói trên (nếu có nhu cầu). Danh sách đăng ký gửi về Sở Y tế để được xem xét, phê duyệt. Tuy nhiên, do năm 2015 nguồn kinh phí đào tạo của Sở Y tế được cấp có hạn, vì vậy khi CBCCVC được đơn vị đề cử đi đào tạo, Sở Y tế sẽ cho hưởng từ nguồn kinh phí sự nghiệp của đơn vị.

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết, triển khai và thực hiện./.

Công văn số 1329/SYT-TCCB; Thông báo số 278/TB-VDD.


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết