Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Kế hoạch số 18/KH-SYT ngày 25/01/2024 thực hiện khâu đột phá “Nâng cao điểm số trong công tác xây dựng và phát triển chính quyền số” của Sở Y tế năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đây