Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh

Thông báo chiêu sinh lớp định hướng chuyên khoa mắt của ĐHYK Phạm Ngọc Thạch

Xem nội dung công văn 1671/SYT-TCCB tại đây

Thông báo 1076/TB-TĐHYKPNT.


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết